STANOVY spolku „Okrašlovací spolek Lednice, z.s.“

 I.

Název, sídlo, působnost a charakter spolku

Spolek „Okrašlovací spolek Lednice, z.s.“ je samostatnou, nepolitickou organizací, založenou podle zákona 83/1990 Sb. ve znění novel. Je vytvořený na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách. Jeho práva a povinnosti se řídí zíkonem 89/2012 Sb. Svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České Republiky. Sídlem spolku je Lednice, Slovácká 246, PSČ 691 44.

 

 II.

Účel  spolku

 

 • Sdružování zájemců o všestranné zkrášlování obce Lednice i jejího okolí.

 

 • Ochrana životního prostředí, přírody, krajinného rázu a veřejného zdraví v obci Lednice a jejím okolí a prosazování této ochrany formou účasti ve správních a soudních řízeních, při nichž mohou být tyto dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny nebo zájmy občanů

 

 • · Veřejně prospěšné práce vedoucí ke zvelebování veřejného prostoru, údržba a rozšiřování veřejné zeleně, podpora aktivit na revitalizaci vodních toků a vodních děl

 

 • · Ochrana památek, kulturních hodnot, podpora rozvoje místní kultury, šetrného cestovního ruchu, tradičních řemesel a obnova, udržování a rozvíjení místních tradic a zvyků

 

 • · Pořádání ekologických, kulturních, vzdělávacích, dobročinných a osvětových akcí odrážejících poslání Spolku

 

 • · Spolupráce s občany, sdruženími, obcemi, státní správou i podnikateli při realizaci výše uvedených cílů, podpora angažovanosti ve věcech veřejných, komunitní aktivity

 

 • · Podpora rozvoje infrastruktury a služeb nezbytných pro rozvoj trvalého bydlení v obci

 

 

 

 III.

Hlavní činnosti  spolku

 • Ochrana památek, kulturních hodnot, přírody a krajiny v obci Lednice a jejím okolí
 • Osvětová, kulturní, sportovní a ekologická činnost (pořádání kulturních akcí, přednášek,  okrašlovacích aktivit, vydávání publikací propagujících Lednici a okolí apod.).
 • Obnova, udržování a rozvíjení místních tradic a zvyků.
 • Podpora rozvoje místní kultury, šetrného cestovního ruchu, tradičních řemesel.
 • Spolupráce s občany, sdruženími, obcemi, státní správou i podnikateli při realizaci výše uvedených cílů.

 

 III.

Členství , členské příspěvky

 • Členství ve spolku je dobrovolné.
 • Řádným členem může být fyzická osoba, která  souhlasí se stanovami a cíli spolku a aktivně se podílí na jeho činnosti.
 • Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku na kalendářní rok. Jeho výši navrhuje výbor a schvaluje členská schůze.
 • Členství ve spolku zaniká:

- na základě rozhodnutí člena o vzdání se členství ve spolku doručením písemného sdělení
- úmrtím fyzické osoby, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům
- neuhrazením ročního členského příspěvku
- důvodným vyloučením člena pro neplnění členských povinností, tento krok navrhuje výbor a schvaluje členská schůze
- zánikem nebo dobrovolným rozpuštěním spolku nebo pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění

 • V případě ukončení členství ve spolku jakoukoliv formou nemá bývalý člen majetková ani jiná práva vůči spolku.
 • Členové spolku neručí za dluhy spolku

  IV.

Práva a povinnosti členů spolku

 • Každý člen spolku má právo:

      - podílet se na řízení spolku prostřednictvím členských schůzí

      - zúčastňovat se akcí spolku

      - prosazovat svá stanoviska a názory

      - podávat návrh kandidátů pro volby představitelů spolku, volit výbor spolku a další orgány a být volen do těchto orgánů

      - předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů spolku, na

      svolání členské schůze, podávat návrh kandidátů pro volby představitelů spolku

      - být informován o hospodaření spolku

      - vyjadřovat se k činnosti orgánů spolku

 • Každý člen spolku má povinnost:

      - dodržovat stanovy spolku

      - platit řádně a včas členské příspěvky

      - aktivně se podílet na činnosti spolku a plnění jeho cílů

      - svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

        - dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

 V.

Orgány spolku

    Orgány spolku jsou:

 • Členská schůze
 • Výbor spolku, předseda, místopředseda

 

             Funkce v orgánech spolku jsou čestné.

 VI

Členská schůze

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 • Členskou schůzi tvoří členové spolku a členové výboru s hlasem rozhodujícím.
 • Členské schůze se mohou dále zúčastnit s hlasem poradním hosté přizvaní výborem.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů, kromě změny stanov a zániku spolku, kdy je potřeba dvoutřetinové  většiny přítomných členů
 • Členská schůze:

      - volí a odvolává ze svého středu tříčlenný výbor (předsedu, místopředsedu, pokladníka)

      - schvaluje náplň činnosti na kalendářní rok, případně na funkční období výboru

      - rozhoduje o výši členských příspěvků na kalendářní rok

      - schvaluje vnitřní organizační normy, např. standardy pro přijetí nových členů

      - rozhoduje o přijetí kandidátů za řádné členy, hlasuje o vyloučení člena

      - schvaluje roční zprávu o hospodaření spolku a rozpočet na příští období

      - rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu

        výboru nebo členů

      - rozhoduje  o změně stanov a zániku spolku

 • Členská schůze se schází vždy na začátku kalendářního roku (tj. výroční Členská schůze), v případě potřeby kdykoliv v průběhu roku (tj. mimořádná Členská schůze); musí být svolána písemně a pozvánka spolu s návrhem programu a podkladovými materiály musí být zaslána nejpozději 15 dnů před jejím konáním.
 • Každý člen Členské schůze na ní má jeden hlas, jeden hlas má dále každý člen výboru.

VII.

Výbor, předseda a místopředseda spolku

 • Výbor je statutárním orgánem spolku a řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.
 • Výbor je tříčlenný (předseda, místopředseda, pokladník) a jeho členové jsou voleni a odvoláváni Členskou schůzí spolku; je volen na dobu dvou let, opětovné zvolení je možné; člen výboru může být z funkce uvolněn na základě písemného prohlášení o odstoupení.
 • Výbor se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně však 4x ročně.
 • Výbor dále:

      - předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti spolku

      - předkládá členské schůzi plán činnosti spolku

      - předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku a rozpočet na příští období

      - předkládá členské schůzi návrh výše členských příspěvků na další období

      - svolává z vlastní iniciativy či na návrh členů spolku členskou schůzi

      - navrhuje členské schůzi přijetí nebo vyloučení řádného člena spolku                             

 

 • Předseda spolku a v době jeho nepřítomnosti místopředseda, jedná a podepisuje jménem spolku ve všech otázkách, vyplývajících z plnění cílů spolku

VIII.

Pravidelné schůze spolku

 • Pravidelné schůze spolku jsou základním místem setkávání jeho členů, jádrem života celého spolku.
 • Pravidelné schůze spolku se konají zpravidla jednou za měsíc, podle potřeby častěji.
 • Pravidelnou schůzi řídí předseda, popřípadě místopředseda spolku.
 • Návrhy či usnesení pravidelné schůze jsou přijímány nadpoloviční většinou hlasů členů spolku přítomných na schůzi.

IX.

Zásady hospodaření spolku a vypořádání v případě zániku

 • Spolek není založen za účelem dosahování zisku.
 • Činnost spolku je financována zejména z příspěvků členů, sponzorských darů, dotací, grantů apod.
 • Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 • Běžné hospodaření spolku se řídí obecně závaznými pravidly, za řádné hospodaření a vedení účetní evidence odpovídá výbor.
 • Správu o hospodaření výbor předkládá ke schválení členské schůzi.
 • V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

X.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí spolku dne 28. 11. 2016 a okamžikem schválení nabývají platnosti. Účinnosti nabývají dnem vložení rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 • V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.
 • Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí Členské schůze spolku.