Pozvánka na veřejné jednání ZO - 8.10.2020

/album/pozvanka-na-verejne-jednani-zo-8-10-2020/pozvanka-na-zo-8-10-2020-jpg/

—————


Další veřejné jednání lednického zastupitelstva tentokrát proběhne ve velkém sále zámeckých jízdáren. Přijďte se ve čtvrtek 8. října 2020 přesvědčit o tom, jak zastupitelé pracují a zeptat na místní témata, která vás zajímají. Online přenos z celého jednání, zajišťovaný Okrašlovacím spolkem Lednice naleznete na fb profilu spolku.


 

Výzva vedení obce Lednice

Vážený pane starosto, místostarosto, vážená rado.

Oceňujeme a podporujeme kroky, které v současné složité situaci děláte ve prospěch místních občanů. Víme, že to nemáte jednoduché. Sami se s partou dobrovolníků, při naší snaze alespoň trochu pomoci, rovněž potýkáme s řadou problémů.  Rádi bychom vám proto doporučili několik dalších, dle našeho názoru důležitých opatření, které by občané Lednice určitě přivítali, a které by bylo třeba, pokud možno realizovat co nejdříve, neboť současná krizová situace pravděpodobně jen tak brzy neskončí.

Prosíme vás tedy, vážení představitelé obce o zamyšlení a případnou realizaci následujících opatření. Jsme připraveni vám kdykoliv pomoci.

 

 • V zájmu lepší informovanosti občanů a umožnění vzájemné komunikace zřiďte co nejdříve FB profil Obce Lednice
 • Proveďte alespoň základní úpravu webových stránek obce tak, aby důležitá sdělení občanům byla snáze a přehledněji dohledatelná
 • Všechny možnosti podpory a pomoci, které mohou občané od obce i všech dalších dobrovolnických subjektů i charitativních organizací získat shrňte v jednotném informačním letáku a ten distribuujte do schránek; tyto informace prosím prezentujte i na obecním webu a fb profilu
 • Co nejrychleji zajistěte plnou funkčnost obecního rozhlasu, v několika ulicích dochází při hlášení k přerušování (opakovaně bylo telefonicky hlášeno na úřad, dosud bez reakce)
 • Zajistěte prosím přednostní provedení plošné desinfekce dětských hřišť, laviček, autobusových zastávek i všech dalších veřejných prostor, kde i v současné situaci dochází k většímu pohybu osob (vstupy u pošty, obchodů, lékárny apod.)
 • Směřujte pozornost obecních strážníků do míst, kde je to nyní nejvíce potřebné; například u vstupu do zámeckého areálu od centrálního parkoviště by bylo třeba těm návštěvníkům, kteří  se i přes všeobecná doporučení a výzvy přijeli projít parkem vysvětlovat, kde se mohou pohybovat, kam by naopak chodit neměli a kontrolovat dodržování nošení roušek, počet osob ve skupinách apod.
 • Zvažte otevření toalet v prostorách kočárovny zámeckých jízdáren; pro místní občany i cizí návštěvníky Lednice by to byla jediná možnost, kam si v současné situaci odskočit; soukromí provozovatelé, kteří jindy tuto službu i v zájmu obce zajišťují, musí mít nyní provozy zavřeny
 • Nabídněte, prosím případnou finanční pomoc místním občanům, živnostníkům i podnikatelům, kteří by se kvůli současné situaci dostali do finanční nouze; nabídněte soukromým nájemcům obecních prostor a nemovitostí možnost odkladu úhrady nájmů či plateb za zábor veřejných prostor
 • Zjistěte reálné možnosti nabídnout brigádní práce na zvelebování obecních prostor, venkovního mobiliáře, údržbu zeleně, opravě a údržbě dětských hřišť, laviček apod. alespoň části místních, kteří kvůli umrtvení cestovního ruchu přišli o práci (samozřejmě při splnění všech bezpečnostních opatření)
 • Nabídněte místním občanům zajištění právního poradenství pro vyřízení odkladů splátek, úvěrů, žádostí o příspěvky pro OSVČ a řešení ostatních problémů vyplývajících ze současné situace
 • V případě potřeby uskutečnit rychlá rozhodnutí, např. schválení rozpočtových opatření v zájmu realizace některých z výše uvedených návrhů neváhejte prověřit možnost online zasedání obecního zastupitelstva

 

Členové Okrašlovacího spolku Lednice

 


Zastupitelstvu obce jsme k projednání předložili návrh vyhlášky, regulující používání zábavní pyrotechniky

Vážení spoluobčané!

Jistě jste z předchozích Infolistů, osobních setkání  a způsobu naší práce na zastupitelstvu poznali, že nás opravdu zajímají vaše názory, a že se snažíme jimi řídit při přípravě našich návrhů na zlepšení života v naší obci. Na základě Vašich odpovědí na anketu, kterou jsme do všech domácností v Lednici a Nejdku rozeslali koncem minulého roku a zopakovali v minulém čísle našich Infolistů, jsme zpracovali a následně předložili zastupitelstvu obce Lednice návrh možné obecně závazné vyhlášky, kterou by bylo regulováno používání zábavní pyrotechniky na území Lednice a Nejdku. Na anketu nám přišlo celkem 66 odpovědí (vyplněných anketních lístků vhozených do naší schránky č.p. 67 nebo v elektronické podobě formou emailu). 63 občanů hlasovalo pro, 3 odpovědi byly negativní. Rovněž anketa, umístěná na webu Okrašlovacího spolku Lednice dopadla ve prospěch toho, abychom návrh vyhlášky zastupitelstvu předložili.

Na základě podobných vyhlášek, které již v řadě měst byly přijaty jsme zpracovali tento návrh, který byl s dostatečným předstihem podán na podatelnu obce, aby mohl být předložen k projednání na veřejném jednání zastupitelstva. To proběhlo ve čtvrtek 27. 2. 2020. Hlasování o přijetí bylo odloženo na další zastupitelstvo, které by mělo proběhnout 16. 4. 2020. Budeme rádi za jakékoliv další připomínky a náměty na možné úpravy či doplnění našeho návrhu, které nám ledničtí občané i místní podnikatelé mohou zaslat na níže uvedené kontakty.

 

 

Obecně závazná vyhláška Obce Lednice č. …../2020

 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

                             

Zastupitelstvo obce Lednice schválilo na svém zasedání konaném dne ……….2020 usnesením č. ………… podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Předmět právní úpravy a cíl

1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz používání zábavní pyrotechniky, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou přírody, bezpečnosti, zdraví a majetku.

2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajištění veřejného pořádku v obci, zlepšení pohody bydlení a pobytu na území obce.

 

 

 

Čl. 2

Používání zábavní pyrotechniky

1. Používání zábavní pyrotechniky na území obce je zakázáno s výjimkami stanovenými v odst. 2 tohoto článku.

2. Zákaz používání zábavní pyrotechniky dle odst. 1 tohoto článku neplatí ve dnech 31. prosince od 18.00 h do 02.00 h následujícího dne a dne 1. ledna od 15.00 h do 19.00 h.

3. Osoba používající zábavní pyrotechniku je povinna po ukončení této činnosti neprodleně odstranit odpad vzniklý touto činností v souladu s bezpečnostními a požárními pravidly danými právním řádem České republiky a výrobcem zábavní pyrotechniky.

4. Zastupitelstvo obce Lednice je oprávněno na základě odůvodněné a nejméně 30 dnů předem doručené žádosti udělit výjimku ze zákazu používání zábavní pyrotechniky stanoveného v odst. 1 tohoto článku.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Čl. 3

Porušení povinností

Porušení této obecně závazné vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů. 1

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

1 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne ………..2020.

 

 

 

 

 

 

 


Informace o naší práci na zasedání zastupitelstva obce - 12. 12. 2019

O měsíc odložené jednání zastupitelstva proběhlo za přítomnosti 14 zastupitelů (zastupitelé Okrašlovacího spolku a KDU – ČSL opět v plném počtu).

 • V úvodu jednání složil i podepsal předepsaný slib náš nový zastupitel Mgr. Jiří Uher
 • Zastupitelka Okrašlovacího spolku Mgr. Lucie Krejzová opět vyzvala, aby zastupitelstvo v zájmu transparentnosti schválilo v zápise z jednání jmenovité hlasování o jednotlivých usneseních. Tento náš návrh byl bohužel zamítnut.
 • Zastupitelé byli seznámeni s činností rady obce v uplynulém období. Potěšilo nás, že rada mimo jiné schválila podporu návrhům zastupitelky Okrašlovacího spolku Kateřiny Baroňové na výrobu ptačích krmítek a vytvoření adventní výzdoby na Zámecké náměstí.
 • Neobvyklé množství lednických občanů předznamenalo ohlášené vystoupení ředitele NPÚ Kroměříž Ing. Petra Šubíka k připravovanému zpoplatnění vstupu do zámeckého parku. Po bouřlivé diskusi, která bohužel nevedla k žádnému oboustranně výhodnému řešení, zastupitelé vyjádřili nesouhlas s výše uvedeným zpoplatněním. Souhlasíme s prezentovaným názorem zastupitele Vodáčka o nutnosti zajistit právní posudek k možnosti udělení výjimky z povinnosti platit pro občany Lednice a Nejdku. Budeme rovněž vyzývat vedení obce k pokračování jednání s NPÚ. Je třeba postupovat v zájmu občanů a pokusit se dohodnout například možnost uhrazení paušálního ročního poplatku za obyvatele obce apod. 
 • Následovalo projednání majetkových záležitostí. Jednohlasně jsme podpořili záměr směny pozemků potřebných pro rozšíření sběrného dvora mezi obcí a společností VaK i několik dalších usnesení. Na program bylo opětovně zařazeno odsouhlasení prodeje obecního pozemku – veřejného prostranství, přiléhajícího k nemovitosti jedné lednické žadatelky. Již na zastupitelstvu, které proběhlo 13. 12. 2018 a řešilo nezvykle nízkou prodejní cenu tohoto pozemku, ve srovnání s cenami, za které byly v minulosti obdobné pozemky prodávány jiným žadatelům jsme navrhli prodej odložit do doby, než bude zpracován jednotný postup prodeje obecních pozemků. Tak by se v budoucnu předešlo možným stížnostem na rozdílný přístup obce (v minulosti byly některé obdobné žádosti zamítnuty, u dalších se lišilo stanovení prodejní ceny apod.) Doposud však žádná jednotná pravidla prodeje obecních pozemků vedení obce nezpracovalo. Proto jsme opět navrhli prodej odložit, tento bod byl následně stažen z programu.
 • V dalším bodu programu byl projednán a přijat rozpočet obce pro rok 2020. Ten je plánován jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši necelých 56 mil. Kč.
 • Podpořili jsme rovněž schválení obecně závazných vyhlášek (o místním poplatku ze psů, o poplatku z pobytu, o poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku za odpady).
 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí náš návrh na poskytování zápisů z rady i zastupitelstva všem zastupitelům i návrh, aby se jednání zastupitelstev konalo pravidelně 1 x měsíčně.
 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh na vybudování chodníků na Mikulovské
 • Byly projednány OSL a KDU – ČSL předložené návrhy na zrušení placeného parkování na Zámeckém náměstí a zvýšení a sjednocení ceny za celodenní parkování na ostatních parkovacích plochách. Po proběhlé diskusi, kdy nedošlo ke vzájemné shodě navrhl pan Vodáček odložení projednání těchto bodů do doby, než celou věc projedná pracovní skupina, v níž budou zastoupení zastupitelé jednotlivých stran i členové komisí.

 


Rezignace našeho zastupitele Jaroslava Martinka

Na veřejném jednání zastupitelstva obce 5. 9. 2019 došlo k rezignaci zastupitele za Okrašlovací spolek Lednice Jaroslava Martinka. Důvody své rezignace kolega Martinek vyjádřil otevřeným dopisem takto následovně:
 

Vážení obyvatelé Lednice a Nejdku,

průběh posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce Lednice mne přiměl k tomu, že jsem se rozhodl s okamžitou platností rezignovat na svůj mandát zastupitele, což jsem na konci jednání oznámil.

K tomuto rozhodnutí mne přiměl jednak dlouhodobý způsob vedení obce stylem „byli jsme zvoleni, tak nám do toho nemluvte“. Vadí mi odmítání většiny opozičních návrhů a nabídek pomoci při řešení konkrétních problémů, zdlouhavý přístup k řešení záležitostí občanů, nedostatečný zájem o jejich skutečné názory a potřeby i rezignace na možnosti využití moderních technologií pro větší aktivní zapojení veřejnosti do fungování obce. Po řadě let mého působení v zastupitelstvu již nemám víru, že se mi vedení obce podaří přesvědčit, pozitivně ovlivnit a styl jeho práce změnit.

Hlavním důvodem mé rezignace je však zásadní nesouhlas s obsazením postu místostarosty obce panem Dorou. I po téměř roce od jeho zvolení jsem přesvědčen, že na tuto odpovědnou funkci nestačí a svým působením Lednici spíše poškozuje. Jeho neschopnost přijmout kritiku vyúsťuje v napadání, urážení či dokonce lživé obviňování opozičních zastupitelů i dalších občanů, především na sociálních sítích. Toto chování vyvrcholilo na posledním zastupitelstvu, kdy vulgárně napadl zastupitele Jana Vodáčka, aniž by toto jeho nepřípustné jednání starosta či jakýkoliv jiný z přítomných koaličních zastupitelů zásadně odmítl nebo se za něj omluvil. Pokud je takový člověk místostarostou Lednice a starosta mu jeho chování toleruje, nemám již v jejím zastupitelstvu chuť ani motivaci nadále pracovat. 

Má rezignace je snahou upozornit na neakceptovatelné chování člověka na pozici místostarosty a na dlouhodobý způsob vedení obce, který nepovažuji za správný. Svůj čas a invenci budu nadále věnovat projektům pro zkrášlení naší obce a zlepšení života jejich obyvatel i pomoci mým kolegům zastupitelům Okrašlovacího spolku Lednice a místní organizace KDU – ČSL v prosazování zájmů občanů Lednice a Nejdku.

Děkuji Vám všem za podporu, které si nesmírně vážím.

 

Jaroslav Martinek

 


Informace o naší práci na zasedání zastupitelstva - 5. 9. 2019

Jednání se zúčastnilo 14 zastupitelů, zastupitelé OSL a KDU-ČSL již tradičně v plném počtu 6 osob.
 • Zastupitelé schválili zapisovatele i navržený program.
 • Na vědomí byla vzata zpráva o plnění uložených úkolů a činnosti rady. Těší nás, že na minulou interpelaci Jana Vodáčka rada obce rychle zareagovala a oslovila firmy, které by mohly zajistit realizaci dlouhodobě neřešených oprav penzionu pro důchodce Na Zahradách. Zastupitelé byli mimo jiné informováni, že do výběrového řízení na ředitele Lázní Lednice se přihlásila pouze jedna zájemkyně (dle našeho názoru není v případě obsazení takové významné manažerské pozice dostatečné informaci o výběrovém řízení zveřejnit pouze na obecní vývěsce a webu, stejně jako u výběru tajemníka by měla být poptávka současně inzerována v tisku i na portálech personálních agentur, tak jak to probíhá v jiných obcích a městech). Byl zodpovězen i dotaz Lucie Krejzové z minulého jednání, že hlavním kritériem pro výběr zájemců o stánkový prodej na Zámeckém náměstí byla mobilita těchto stánků.
 • Obšírněji byla projednána kauza pozemků kolem Zámecké Dyje za nemovitostmi pana Mráze, který o předmětné pozemky již dlouhou dobu neúspěšně usiluje. Byly vysvětleny pohledy a názory obou stran (obce i pana Mráze) na celou záležitost, ke shodě bohužel nedošlo. Při projednávání tohoto bodu došlo k hrubému slovnímu napadení Jana Vodáčka, který se snažil shrnout pohled pana Mráze, místostarostou Lukášem Dorou. Proti tomuto urážlivému chování neslučitelnému s funkcí místostarosty se ohradil Jaroslav Martinek, nikdo z vedení obce ani koaličních zastupitelů bohužel  místostarostovo jednání neodsoudil ani se za něj neomluvil.
 • Zastupitelé dále projednali a následně vzali na vědomí informace ve věci majetkoprávních převodů pozemků na ul. Komenského a sídl. Osvobození, potřebných pro vybudování chodníků v této lokalitě. Byly projednány i informace o  pozemcích, jejichž převod do vlastnictví obce komplikuje žaloba podaná rodem Liechtenštejnů. Zastupitelstvo pověřilo starostu k dalšímu jednání o převodech těchto pozemků.
 • Diskuse, do které se zapojili i přítomní občané proběhla na téma předloženého nařízení o placeném stání vozidel a stanovení výše parkovného. Zastupitelé Okrašlovacího spolku Lednice navrhli, aby částka za celodenní parkovné osobních aut byla zvýšena z 50,- na 100,- Kč, za autobusy pak z 200,- na 400,- Kč. Současně navrhli, aby bylo zrušeno placené parkovné na Zámeckém náměstí a přilehlé ul. 21.dubna a doba bezplatného stání zde byla omezena nutností použít parkovací hodiny (max. 45 min.pro mimolednické návštěvníky a max. 120 min. pro místní občany, držitele celoročních parkovacích karet). Tento návrh byl v následné diskusi většinou podporován přítomnými občany, vedení obce a koaliční zastupitelé se naopak vyjadřovali záporně. Dle jejich názorů není problém na Zámeckém náměstí zaparkovat a celodenní parkovné ve výši 100,- Kč je již příliš vysoké. Diskuse byla starostou obce ukončena bez vzájemné shody, opozice byla vyzvána k předložení svých návrhů písemně pro jejich zařazení do programu příštího jednání. 
 • V závěru jednání vyzvala Klára Rothscheinová místostarostu Doru ke změně jeho chování a vyjadřování na sociálních sítích a Jaroslav Martinek oznámil svou rezignaci na mandát zastupitele (viz. výše).

Informace o naší práci na zasedání zastupitelstva - 27. 6. 2019

Poslední zastupitelstvo před prázdninami proběhlo v tradičním čtvrtečním termínu i čase za opětovného velkého zájmu místních občanů, kterých přišlo 16. Další desítky sledovaly živý přenos, zajišťovaný prostřednictvím fb profilu Okrašlovacího spolku Lednice. Z důvodu nemoci starosty obce, vedl tentokrát jednání místostarosta, přítomno bylo 11 z celkového počtu 15 zastupitelů.
 • V úvodním bodě programu, následujícím po procedurálních záležitostech (schválení programu, volba ověřovatelů apod.) informoval místostarosta o splnění některých z uložených úkolů: 13. 6. 2019 byla Městskému úřadu Břeclav předána žádost pořizovateli Územního plánu Obce Lednice o prověření možnosti začlenit do zpracovávaného ÚP plochy Z84, R6, R7, jakožto plochy bydlení v rodinných domech. Na vybrané odpadkové koše byly připevněny Okrašlovacím spolkem darované zásobníky na sáčky na psí exkrementy.
 • Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti Rady obce, schválili  předložená rozpočtová opatření, schválili i přísedícího okresního soudu a zprávu o hospodaření Dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO .
 • Hlasy všech přítomných zastupitelů byly schváleny smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje - 70 tis. Kč na podporu údržby cyklostezek a 139 tis. Kč na podporu jednotky dobrovolných hasičů.
 • Zastupitelé byli rovněž informováni o tom, že obci nebyla poskytnuta požadovaná dotace na výstavbu mateřské školky.
 • Obšírněji byla probírána otázka pronájmu prostor bývalé Obecní restaurace. Vedení obce bohužel zcela rezignovalo na námi již na lednovém zastupitelstvu nabízenou možnost uspořádat setkání s občany s cílem zjistit, jaké využití by místním nejvíce vyhovovalo (tzv. proces komunitního plánování). Místo toho byl zastupitelům předložen návrh hlasovat a vybrat jednu ze dvou obdržených nabídek na komerční využití těchto prostor ke gastronomickým účelům. S tímto postupem vedení obce a ignorováním názorů občanů zásadně nesouhlasíme! Navrhli jsme proto odložení hlasování a umožnění občanům se ke způsobu využití prostor vyjádřit. Požadujeme zveřejnění předložených návrhů i ankety k dalším možnostem využití v nejbližším čísle Lednického zpravodaje i na webu obce.
 • Dále jsme připomněli náš návrh z minulého jednání na změnu uspořádání sezení zastupitelů tak, aby v čele (čelem k občanům) seděli členové rady a po stranách (bokem) ostatní zastupitelé. To by umožnilo lepší a důstojnější kontakt všech zastupitelů s přítomnými občany i lepší vzájemnou diskuzi, než, když zastupitelé sedí zády k těmto hostům.
 • V bodě různé bylo na vedení obce směřováno několik dotazů z řad zastupitelů i přítomných občanů. Pan Vodáček požádal vedení obce o vysvětlení, proč ani po dvou letech nebyly provedeny ve výročních zprávách požadované opravy na penzionu Na Zahradách. Mgr. Krejzová se zajímala o to, zda a jak byla stanovena kritéria pro umístění pojízdných stánků s občerstvením na Zámeckém náměstí. Je s podivem, že na jedné straně je na různé drobné stavební úpravy místních občanů striktně vyžadováno stanovisko památkářů, na druhé straně nevadí umístění různorodých vozidel na trávníku přímo ve výhledu na zámek! 

   

   

   

   


   

 
 

Informace o naší práci na zasedání zastupitelstva - 16. 5. 2019

Další zasedání zastupitelstva obce proběhlo v jiném, než původně plánovaném termínu. Z jeho jednání přinášíme následující informace.
 • Toto jednání zastupitelstva jsme opět vysílali živě prostřednictvím fb profilu Okrašlovacího spolku Lednice.
 • V úvodu bohužel nebyl schválen návrh naší zastupitelky Lucie Krejzové na zaznamenávání jmenovitého hlasování, což by přispělo především k informovanosti voličů o tom, jak jimi zvolení zastupitelé hlasují a jak dodržují své předvolební sliby.
 • V rámci bodu o plnění uložených úkolů jsme předali vedení obce námi zpracovaný návrh na možné pořízení adventní výzdoby včetně vizualizací, finančního rozpočtu i možných způsobů úhrady.
 • Znovu jsme požádali vedení obce o předložení programového prohlášení Rady obce. Ani více než půl roku po volbách vládnoucí koalice nedokázala své priority a vize dalšího rozvoje obce zpracovat a občany s ním seznámit!
 • Podpořili jsme schválení účetní uzávěrky i hospodaření obce v roce 2018.
 • Jednohlasně byly podpořeny smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na TIC a provoz historických vlaků na trati Břeclav - Lednice.
 • Podpořili jsme schválení návrhu, aby pořizovatel Územního plánu Obce Lednice prověřil možnosti začlenit plochy za lázněmi jakožto plochy bydlení v rodinných domech.
 • Ve věci  pronájmu prostor Obecní restaurace v budově radnice jsme po proběhlé diskusi doporučili radě obce zveřejnit záměr pronájmu a zahájit proces komunitního plánování k využití těchto nebytových prostor. Toto usnesení bylo následně schváleno.
 • Hlasy všech přítomných zastupitelů byly schváleny závěrečné účty  a zprávy o hospodaření DSO České dědictví UNESCO a DSO LVA v r.2018 i výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací obce (Knihovna, Penzion pro důchodce, TIC, JSDHO a Penzion). Z našeho pohledu však bude nezbytné se zamyslet nad obecním penzionem pro turisty, který je již několik let obcí provozován na hraně ztráty ne-li ztrátově!
 • V bodě různé jsme vedení obce jako dar předali zásobníky na sáčky na psí exkrementy i dostatečné množství sáčků v celkové hodnotě 5.000,- Kč. Vedení obce jsme vyzvali, aby osazením na vybrané koše v obci zahájili jejich zkušební provoz. Tak bude možno ověřit jejich přínos pro čistotu obce i získat informace pro rozhodování, kam a v jakém počtu další zásobníky případně pořídit.
 • Navrhli jsme i zahájení příprav k vytvoření obecně závazné vyhlášky na omezení používání zábavní pyrotechniky.
 • V diskusi, do které se intenzivně zapojili i přítomní občané byla probírána problematika parkování na Zámeckém náměstí. Navrhli jsme zvážit možnost zrušení zpoplatněného parkování na náměstí a omezení doby parkování povinností použít parkovací hodiny (pro místní držitele parkovací karty max. 120 min., pro ostatní návštěvníky max. 30 - 45 min.). Tak by se (za cenu ztráty parkovného) místním občanům i občanům ze spádových obcí umožnilo pohodlně zaparkovat a vyřídit si vše potřebné na poště, obecním úřadu, u lékaře nebo v obchodě. Tuto problematiku otevřeme i na jednání dopravní komise, finančním výboru a následně na dalším jednání zastupitelstva. 
 • Závěrem jsme navrhli změnu uspořádání sezení zastupitelů ve velké zasedací místnosti. Jsme přesvědčení, že stávající zažitý způsob, kdy zastupitelé sedí zády k přítomným občanům neumožňuje vzájemnou dostatečnou komunikaci. Lépe by vyhovovalo uspořádání, kdy by členové Rady seděli na zvýšeném místě čelem k občanům a ostatní zastupitelé po stranách (5 + 5) a byli tak k občanům otočeni bokem. Žádost o vyzkoušení tohoto nového uspořádání budeme vedení obce adresovat před dalším zasedáním zastupitelstva.

Informace o naší práci na zasedání zastupitelstva - 21. 2. 2019

Přinášíme informace o průběhu dalšího veřejného zastupitelstva obce, které jsme bohužel z technických důvodů tentokrát nevysílali v přímém přenosu:
 • Stěžejním bodem celého jednání bylo schválení žádostí o dotace na činnost nebo dary jednotlivým organizacím, spolkům a sdružením; na základě kladného doporučení finančního výboru byly hlasy všech přítomných zastupitelů schváleny všechny žádosti /Dotace na činnost: TJ Moravan Lednice - 260 tis. Kč, Moravský rybářský svaz - 30 tis., Klub agility Jumpingdogs - 30 tis., Bulldogs Lednice - 30 tis., SK Lednice tenis - 40 tis., ST SPIN Lednice stolní tenis - 40 tis.Kč; Dar: Klub aktivního stárnutí Lednice Bulhary - 35 tis., Multifunkční centrum zámek Lednice na kulturní akce 85 tis.Kč/.
 • V dalších bodech se zastupitelstvo zabývalo žádostí Spolku Ledničané o změnu zpracovaného návrhu územního plánu, kterou vzalo na vědomí.
 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí i složení výběrové komise na výběr tajemníka OÚ Lednice, v níž jsou dle našeho návrhu kromě zaměstnanců úřadu zastoupeny i všechny politické subjekty současného zastupitelstva.
 • Pan místostarosta Dora přečetl  připravenou zprávu o činnosti rady. Je škoda, že vládnoucí koalice o činnosti a rozhodnutích rady prostřednictvím Lednického zpravodaje občany obce stále podrobně neinformuje!
 • V bodě různé byla projednána stížnost paní Olivové na nedostatečné uklízení lednických komunikací a chodníků prostřednictvím techniky; pan starosta a někteří koaliční zastupitelé konstatovali, že dle jejich názoru je Lednice uklízena dostatečně, a že nechápou, na co si paní Olivová vlastně stěžuje. Okrašlovací spolek Lednice navrhnul, aby byl více a pravidelně využíván obecní zametací stroj.Co dodat? Především v jarních měsících budeme nasazení zametacího vozu bedlivě sledovat a na dalším jednání zastupitelstva zhodnotíme, jaká je situace ve skutečnosti.
 • Naše zastupitelka Klára Rothscheinová dle dohody z prosincového zasedání připravila a zastupitelům předala podrobně zpracovaný materiál k problematice přenosů, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva. Z něj vyplývá, že mnoho samospráv audiovizuální záznamy pořizuje a zveřejňuje na svých webech, protože to přispívá k transparentnosti jejich rozhodování; v zásadě se jedná o 3 varianty /online přenosy z jednání bez záznamu, pořizování záznamu, zveřejnění záznamu na internetu/; z obsáhlého právního rozboru platformy Bez korupce, který rádi poskytneme všem případným zájemcům vyplývá, že ani z hlediska Občanského zákoníků ani ze Zákona o ochraně osobních údajů, nepředstavuje pořízení a zveřejnění záznamů z jednání zastupitelstva zásadní překážku! Územní samosprávný celek i soukromé osoby jsou oprávněny audiovizuální záznam pořizovat! Materiál zahrnuje i představení systému Publicstream, českého produktu pro živé přenosy a záznamy ze zastupitelstev, který by v případě rozhodnutí přenosy pořizovat i zveřejňovat mohla Lednice pořídit. Rámcový rozpočet nákladů na pořízení záznamové techniky pro větší město (2 kamery, vysílací notebook, stativy, kabeláž, mikrofony, software, projektor, střihový, titulkovací a vysílací videosystém, hlasovací zařízení) vychází na cca 150 tis. Kč. Pro obec velikosti Lednice by tyto náklady vyšly do 100 tis. Kč. Ať se již vedení obce rozhodne jakkoliv, Okrašlovací spolek Lednice bude nadále plnit svůj předvolební slib a bude zajišťovat informovanost občanů o dění na zastupitelstvech prostřednictvím online přenosů na svém FB profilu!
 • Na jednom z minulých zastupitelstev jsme žádali, aby do rozpočtu pro letošní rok byla zahrnuta i částka na pořízení důstojné adventní výzdoby, alespoň pro centrum obce a vánoční strom. Na dnešním jednání jsme přijali výzvu pana starosty a dohodli se, že do dalšího jednání připravíme podklady k možným variantám i cenovou kalkulaci na pořízení takové výzdoby.

Termíny řádných jednání zastupitelstva obce pro rok 2019

Vedením obce nám byly sděleny termíny, ve kterých by měla proběhnout řádná jednání zastupitelstva obce:
21.2., 25.4., 27.6., 5.9., 14.11., 12.12.2019

Informace o naší práci na zasedání zastupitelstva obce -     31. 1. 2019 

Ve čtvrtek 31. 1. se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva. Z jeho průběhu přinášíme tyto informace:
 • Jednání proběhlo za opětovného velkého zájmu občanů Lednice i Nejdku, prostřednictvím online přenosu na FB profilu Okrašlovacího spolku (schváleného všemi přítomnými 12 zastupiteli) bylo sledováno několika desítkami zájemců
 • Ve vzájemné shodě byly jednomyslně schváleny téměř všechny body programu: zpráva o činnosti rady, rozpočtová opatření (úprava rozpočtu vzhledem k přijaté dotaci na nákup hasičského vozu, navýšení kapitálu Lázní Lednice, vyúčtování nákladů voleb apod.), schválení podání komunální ústavní stížnosti v záležitosti přístupu Ministerstva kultury k novému územnímu plánu, podání žádostí o poskytnutí dotací z dotačních titulů Jihomoravského kraje nebo například schválení poskytnutí finanční podpory 50 tis.Kč na pořádání hudebního festivalu LVA
 • Zastupitelé vzali na vědomi dohodu o ukončení nájmu restaurace Obecní dům. Na toto téma se rozproudila diskuse, ze které vyplynulo, že bude třeba řešit další možnosti využití Obecního domu. Navrhli jsme, že rádi pomůžeme zorganizovat společné setkání zástupců obce (zastupitelů, členů komisí, školství, knihovny apod.) s místními občany, spolky i podnikateli, na kterém by se formou tzv. komunitního plánování mohli všichni zúčastnění vyslovit k dané problematice a následně i podílet na plánech využití těchto zajímavých prostor. První setkání by se mohlo uskutečnit již v jarních měsících
 • Podpořili jsme i delegaci Mgr. Stanislava Straškráby, bývalého místostarosty a dlouholetého zkušeného zastupitele k zastupování zájmů obce na valné hromadě společnosti VaK Břeclav a.s. pro období 2019 - 2022
 • Jediným bodem programu, na kterém jsme se neshodli byl návrh delegovat jako zástupce obce do představenstev společností VaK Břeclav a. s. a Hantály a.s. pana místostarostu Lukáše Doru; hlavním důvodem jeho nepřijatelnosti do výše uvedených funkcí je pro nás jeho neznalost dané problematiky a dosavadní nezkušenost v práci na komunální úrovni (zastupitelem obce je teprve třetí měsíc); Jeho nominace nebyly schváleny. Aby nedošlo k situaci, že obec nebude mít v orgánech výše uvedených společností své zástupce, navrhli jsme z řad zastupitelů jiné, dle našeho názoru vhodnější kandidáty. Do představenstva VaK Břeclav slečnu Rothscheinovou (v minulosti pracovala několik let pro společnost zabývající se vodohospodářskou problematikou, je dlouholetou zastupitelkou). Do představenstva společnosti Hantály a.s. ing. Helenu Čádovou (záležitostmi odpadového hospodářství se dlouhodobě zabývá, zkušená zastupitelka). Do dozorčí rady Multifunkčního centra zámek Lednice Kateřinu Baroňovou (v Multifunkčním centru byla dříve zaměstnána, je s jeho chodem dobře seznámena). Nominace paní Baroňové byla většinou přítomných zastupitelů schválena, Kláru Rothscheinovou zastupitelstvo nepodpořilo. Přistoupili jsme tedy na návrh pana ing. Tržila a jako zástupce obce ve spol. VaK Břeclav a.s. podpořili pana starostu dr. Kabáta. Hlasování o zástupci ve spol. Hantály a.s. jsme na návrh starosty odložili a dohodli se, že k této problematice se společně sejdeme a pokusíme se najít nejvhodnějšího kandidáta
 

Informace o naší práci na zasedání zastupitelstva obce Lednice - 13. 12. 2018

  13. prosince proběhlo  veřejné zasedání zastupitelstva obce. Z jeho průběhu přinášíme několik informaci.
 • Stěžejním bodem jednání bylo schválení rozpočtu obce Lednice pro rok 2019 a rozpočtového výhledu na roky 2020, 2021. Vyrovnaný rozpočet (příjmy i výdaje odpovídají částce 51.342.100,- Kč) jsme na základě doporučení finančního výboru schválili; navrhli jsme několik drobnějších investic, jako například pořízení zásobníků na sáčky na psí exkrementy na odpadkové koše v obci nebo pořízení adventní světelné výzdoby a ozdob na vánoční strom.
 • Bohužel neprošel společný návrh KDU-ČSL a Okrašlovacího spolku na snížení maximální výše rozpočtových opatření, do které může změny v rozpočtu provádět rada samostatně z 500.000,- Kč na 300.000,- Kč. Toto snížení by dle našeho názoru přispělo větší transparentnosti v hospodaření obce.
 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady, námi požadované programové prohlášení rady obce zatím předloženo nebylo.
 • Poplatky za komunální odpad, z ubytovací kapacity, rekreační a lázeňský pobyt i poplatek ze psů byly pro rok 2019 ponechány ve stejné výši, jako letos. Pan Vodáček navrhl zrušit poplatek ze psů, návrh však byl zamítnut.
 • V části programu, týkající se majetků obce, byl nejrušněji diskutován návrh prodeje obecního pozemku, přiléhajícího k nemovitosti jedné lednické žadatelky. Již minulé zastupitelstvo řešilo dle názoru některých zastupitelů nezvykle nízkou prodejní cenu tohoto pozemku, ve srovnání s cenami, za které byly v minulosti obdobné pozemky prodávány jiným žadatelům. Názory na to, zda prodat či ne, zda je cena odpovídající vzhledem k poloze v centru obce, sítím zde vedoucím apod., nebylo díky jejich různosti možno sjednotit. Navrhli jsme proto prodej odložit do doby, než bude zpracován jednotný postup prodeje obecních pozemků, aby se v budoucnu předešlo možným stížnostem na rozdílný přístup obce (v minulosti byly některé obdobné žádosti zamítnuty,  u dalších se lišilo stanovení prodejní ceny apod.). Prodeje pozemků, přiléhajících k nemovitostem občanů (předzahrádky, vjezdy apod.) budeme samozřejmě podporovat.
 • Zastupitelé byli rovněž informováni o tom, že dle schváleného návrhu bude v lednu vypsáno výběrové řízení na funkci tajemníka.
 • Byl schválen osadní výbor Nejdku, zastupitelé byli informováni i o zachování stávajících komisí rady obce (kulturní a cest.ruchu, životní prostředí, sociální, dopravy a výstavby). Do jednotlivých komisí budeme nominovat naše zástupce, abychom s jejich činností pomohli.
 • Zastupitelstvu byla předložena zpráva pana místostarosty o způsobech, jakými okolní obce a města zajišťují přenosy z veřejných zasedání zastupitelstev. Dle našeho názoru byla tato zpráva zpracována tendenčně tak, aby ukázala, že zajišťování přenosů není třeba, je velmi nákladné (částky v řádech statisíců a miliónů) a že vzhledem ke všeobecně nízké účasti občanů na jednáních zastupitelstev je to  vlastně zbytečné. S tímto názorem zásadně nesouhlasíme! Vyjádřili jsme údiv nad tím, že ačkoliv bylo zajištění online přenosů stěžejním bodem volebního programu SPD, které pan místostarosta reprezentuje, je nyní, v rámci vládnoucí koalice jeho velkým odpůrcem! Abychom ukázali, že zajištění online přenosů pro umožnění sledovat jednání veřejného zastupitelstva všem občanům z pohodlí jejich domovů není nic složitého, připravili jsme přímý přenos prostřednictvím mobilního telefonu umístěného na stativu, vysíláný prostřednictvím fb stránek Okrašlovacího spolku. O umožnění tohoto zkušebního přenosu jsme na začátku jednání požádali zastupitelstvo, po schválení byla o přenosu informována i přítomná veřejnost. O úspěšnosti přenosu svědčí to, že byl sledován několika desítkami občanů i kladné reakce a poděkování některých z nich. V této souvislosti jsme požádali zastupitelstvo o pověření, abychom na příští jednání mohli připravit další podklady pro rozhodnutí o způsobech budoucích přenosů(nabídky na pořízení technického vybavení i právní rozbor možných variant v souvislosti s GDPR - ochranou osobních údajů). Toto pověření nám zastupitelé udělili.
 • V závěrečném bodě různé se do diskuze zapojili i přítomní občané. Byla diskutována například možná úprava cen parkovného na obecních parkovištích (jsme pro sjednocení parkovacích poplatků a modernizaci systému pořízením automatů, umožňujícíh platby prostřednictvím sms nebo platebních karet; současně budeme požadovat úpravu parkování turistů na náměstí tak, aby prioritou bylo parkování místních obyvatel).

I v opozici budeme prosazovat kroky ke zlepšení života Ledničanů

Okrašlovací spolek Lednice a KDU-ČSL se v následujících čtyřech letech budou společně zasazovat o zlepšení chodu obce a vyšší transparentnost směrem k občanům Lednice. Věříme, že se nám podaří prosadit co možná nejvíce bodů z našich programů, i přesto, že jsme v opozici. Chceme naší prací v zastupitelstvu přispět k rozvoji obce, zlepšení a zjednodušení života jejích obyvatel. Proto jsme již na prvním zastupitelstvu navrhli usnesení, které zajistí, že lidé budou moci jednání zastupitelstva sledovat online z pohodlí svého domova. Radu obce jsme rovněž požádali o předložení Programového prohlášení rady obce pro roky 2018 - 2022, ve kterém budou uvedeny konkrétní body programu vládnoucí koalice, které se vedení obce zavazuje v tomto volebním období plnit. Samozřejmě rádi podpoříme všechny návrhy, které budou v souladu s naším programem. Proto jsme jednohlasně podpořili návrh Sdružení nestraníků na opětovné zřízení funkce tajemníka obce.
 

Naši zastupitelé jsou zde pro Vás!

/album/nasi-zastupitele-jsou-zde-pro-vas/fb-img-1540054291666-jpg1/
/album/nasi-zastupitele-jsou-zde-pro-vas/fb-img-1540056421822-jpg1/
/album/nasi-zastupitele-jsou-zde-pro-vas/fb-img-1544526038644-jpg1/
/album/nasi-zastupitele-jsou-zde-pro-vas/fb-img-1544526027565-jpg1/

—————


Máte podnět k zastupitelstvu či vedení obce? Potřebujete radu nebo pomoc v souvislosti s obecními záležitostmi? Neváhejte nás, prosím kontaktovat.

Klára Rothscheinová: kolopejka@email.cz, tel.: 602834715

Mgr. Jiří Uher: uherjur@gmail.com, tel.: 602100137

Mgr. Lucie Krejzová: lucie.krejzova723@gmail.com, tel.: 606517072

 


Ustavující zastupitelstvo - 31. 10. 2018

Na prvním ustavujícím zastupitelstvu obce Lednice byly hlavními body programu zvolení starosty, místostarosty a radních obce. Starostou Lednice zůstává RNDr. Libor Kabát. Místostarostou byl hlasy Nestraníků, Moravanů a SPD zvolen Lukáš Dora z SPD, i přesto, že v těchto komunálních volbách získal nejméně hlasů ze všech členů zastupitelstva. Do rady obce byli dále zvoleni: Mgr. Jana Pánková, Mgr. Stanislav Straškrába (oba za SN) a Adolf Svoboda (Moravané).
Na programu bylo rovněž ustavení kontrolního a finančního výboru. Náš společný návrh s KDU-ČSL na zvýšení počtu členů těchto výborů na 5, aby v nich mohli být účastni zástupci všech subjektů v zastupitelstvu, byl schválen. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jan Vodáček (KDU-ČSL) a členkou za OSL Klára Rothscheinová. Členem finančního výboru za OSL byl zvolen Mgr. Jiří Uher, předsedkyní pak Ing. Helena Čádová z KDU-ČSL.
Okrašlovací spolek Lednice a KDU-ČSL zůstávají konstruktivní avšak tvrdou opozicí, která bude pečlivě dohlížet na všechny kroky lednické radnice tak, aby bylo skutečně jednáno v zájmu obce a jejích obyvatel. Proto jsme již na tomto prvním zastupitelstvu navrhli nebo podpořili kroky, které pomohou k větší transparentnosti obce vůči občanům:
 • Navrhli jsme usnesení o pořizování audiovizuálního přenosu z každého veřejného zasedání zastupitelstva, samozřejmě nejlépe on-line; toto usnesení bylo schváleno.
 • Požádali jsme o předložení termínů všech řádných zastupitelstev na rok 2019.
 • Požádali jsme o zpracování a předložení Programového prohlášení rady obce na období 2018 - 2022, ve kterém budou uvedeny konkrétní kroky a body programu vládnoucí koalice. Jedná se o v jiných obcích a městech běžnou věc, díky které obyvatelé získávají konkrétní představu o tom, co se bude v obci v příštích letech dít. Mohou tak následně zhodnotit, jak vedení obce své plány a sliby naplnilo.

O dalším dění v Lednici i naší činnosti v zastupitelstvu, výborech a komisích Vás budeme průběžně informovat.

 

 

Naše ohlédnutí za lednickými volbami

20. 10. 2018
Vážení přátelé a příznivci!
Srdečně Vám děkujeme za Vaši přízeň a podporu v právě proběhlých komunálních volbách, díky níž kandidátka pod hlavičkou Okrašlovacího spolku skončila na druhém místě se ziskem 4 zastupitelských mandátů.
Po proběhlých jednáních a předložení několika návrhů na sestavení možných koalic však bohužel náš spolek, společně se zastupiteli KDU-ČSL, skončil v opozici. Na sestavení koalice se dohodlo vítězné Sdružení nestraníků, Moravané a SPD.
Členům nové koalice přejeme hodně zdaru. Jsme přesvědčení, že i jako konstruktivní avšak tvrdá opozice budeme přispívat k dalšímu rozvoji naší obce a zlepšování života jejích obyvatel. Na tuto práci a spolupráci s Vámi všemi se těší tým spolku v čele s nově zvolenými zastupiteli
Klárou Rothscheinovou, Kateřinou Baroňovou, Lucií Krejzovou a Jaroslavem Martinkem.

Volební program Okrašlovacího spolku Lednice

/album/volebni-materialy-okraslovaciho-spolku-lednice/okraslovaci-spolek-kandidatka-tisk-predni-strana-jpg1/
/album/volebni-materialy-okraslovaciho-spolku-lednice/okraslovaci-spolek-kandidatka-tisk-vnitrni-strana-jpg1/

—————